Bagaimana untuk Memohon

Hanya log masuk untuk menghantar permintaan anda secara dalam talian

Syarat tambahan

Kos tambahan akan dikenakan untuk penukaran meter

Kontrak pembekalan tambahan baru akan ditandatangani

Skim akan mula terpakai untuk kitaran bil anda yang seterusnya, sebaik sahaja semua syarat dipenuhi dan kerja-kerja berkaitan meter telah siap.